Bồn tách mỡ nhà hàng Nhựa HDPE – Lắp dưới bàn

886,000

Loại lắp dưới bàn ống thoát ra bên phải

(𝐤𝐭 𝐦𝐦 𝟔𝟓𝟎*𝟑𝟓𝟎*𝟑𝟏𝟎) 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝟔𝟖𝐋𝐢́𝐭 – 𝐆𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 𝟐.𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
(𝐤𝐭 𝐦𝐦 𝟒𝟓𝟎*𝟑𝟓𝟎*𝟑𝟎𝟎) 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝟒𝟔 𝐋𝐢́𝐭 – 𝐆𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 𝟏.600.000
(𝐤𝐭 𝐦𝐦 𝟑𝟓𝟎*𝟐𝟓𝟎*𝟑𝟎𝟎) 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝟐𝟓 𝐋𝐢́𝐭 – 𝐆𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 886.000